Hallinnointi 

Selvitys Neo Industrial Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja Neo Industrial Oyj:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitys on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Yhtiön tilintarkastaja Oy KPMG Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Neo Industrial noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010.

 

Neo Industrialin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2016.

 

Aikaisemmat selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä:

2015

2014

2013
2012
2011
2010
2009
2008