Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu puolivuosikatsaustiedotteen yhteydessä 4.8.2022)

jukka poutanen

Liikevaihto kasvoi sekä kaapeli- että kumitoimialalla. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin 50 % selittyy metallien hintojen nousulla. Kumitoimialan maaliskuun liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa oli Reka Kumin historian suurin.  Myös kesäkuussa kumitoimiala ylsi 2,9 miljoonan euron liikevaihtoon.

Energian hinnan nousu ja saatavuus eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet yhtiön markkinakysyntään. Tuulivoimarakentamisen uskotaan edelleen kiihtyvän.

Voimakkaasti nousseet hankintahinnat, maailmanlaajuinen materiaalipula ja logistiikkahaasteet ovat vaatineet vaihto-omaisuuden kasvattamista saatavuuden varmistamiseksi ja toimitusvarmuuden takaamiseksi asiakkaille.

Kohonneiden hankintakustannusten siirrossa asiakashintoihin on edelleen selkeä viive molemmilla toimialoilla.

Metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat tammi-kesäkuussa 2022 kaapelitoimialan käyttökatetta 0,4 miljoonaa euroa kompensoiden voimakkaasti ja edelleen nopeasti kohonneita hankintakustannuksia, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin.

Molemmilla toimialoilla on ollut hankinta- ja toimituskykyhaasteita. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen.

Kaapelitoimiala on onnistunut palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti jatkuvista hankintahaasteista huolimatta. Kumitoimialan Puolan letkutuotannon toimituskyky oli alkuvuoden heikko ja ongelmia oli myös toisella vuosineljänneksellä, vaikka toimitusmäärät kasvoivat selvästi.

Pääpaino Puolan letkutuotannon korjaavissa toimenpiteissä on letkutuotannon tuotantokapasiteetin nosto sekä tuotantoprosessin tehostaminen. Tehdyt muutokset näkyvät jo toimitusmäärissä mutta henkilöstötilanne on pysynyt haasteellisena. Vuokratyövoiman osuutta on kasvatettu. Kumitoimialan tilalaajennus Puolassa saatiin käyttöön suunnitellusti huhtikuun aikana. 

Panostukset vaihto-omaisuuteen näkyvät liiketoiminnan kassavirrassa, joka kesäkuun lopussa oli 0,1 miljoonaa euroa.

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. Kaapelitoimialan pohjoismainen markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Kaapelitoimialan markkinaosuus Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa. Kumitoimialalla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Tilausmäärät ovat jatkaneet kasvuaan.

Green Bond -joukkovelkakirjalainalla rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa 2022.

Panostuksia on kaapelitoimialalla laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Kumitoimialalla työstetään parhaillaan asiakkaiden kanssa prototyyppejä ja esisarjoja tuotteista, joita tarvitaan sähköllä toimiviin hyötyajoneuvoihin. Näihin liittyvät volyymitoimitukset alkavat vuonna 2023.

Julkaisemme avaintunnusluvut ilman IAS 19 etuuspohjaisia eläkevastuukirjauksia, sillä diskonttokoron muutokset heiluttavat IAS 19 lukuja. Nyt kun viitekorko nousi pari prosenttiyksikköä, niin ei ole enää kattamatonta vastuuta.


Lue puolivuosikatsaustiedote kokonaisuudessaan täältä: Reka Industrial Oyj: Kannattavassa kasvussa